Заключна частина. Підведення підсумків заняття

Підведення підсумків заняття. Видача завдання для самостійної роботи.


Додаток 5

ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ім. С.П. КОРОЛЬОВА НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра автоматизованих систем
управління
(повна назва кафедри)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри автоматизованих систем
управління
(повна назва кафедри)
полковник В. Б. РЕВЕНКО
(військове звання, підпис, ініціали прізвище)
“___” _______________ 20___ р.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
для проведення лабораторного заняття № 10
(вид та номер заняття)
з навчальної дисципліни
ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
(повна назва навчальної дисципліни)
ТЕМА № 2. Аналізта синтез безперервних систем автоматичного
управління.
(номер та повна назва теми )
Заняття № 4. Дослідження САУ, скоректованої послідовним
коректуючим пристроєм.
(номер та повна назва теми заняття)
Обговорена та затверджена
на засіданні кафедри
автоматизованих систем
управління
(повна назва Заключна частина. Підведення підсумків заняття кафедри)
“___” _____________ 20___ р.
Протокол № ___.

Житомир

НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:
1. Закріпити та поглибити знання курсантів (студентів), які отримані ними
на лекціях та під час самостійної роботи.
2. Отримати практичні навички в дослідженні динамічних характеристик із
застосуванням пакету інженерних розрахунків середовища Matlab.
НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС_2_ годин.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ згідно з розкладом занять
НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
Навчальна література:
Наочне та навчальне приладдя:
1. Слайди.
Технічні засоби навчання:

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

№ з/п Навчальні питання Час, хв.
1. ВСТУПНА ЧАСТИНА Прийняття доповіді чергового групи. Перевірка наявності курсантів і їх готовності до заняття. Оголошення теми, рекомендованої літератури, навчальних питань заняття та порядку їх відпрацювання.
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Експериментальне дослідження некоректованої САУ.
2. Експериментальне Заключна частина. Підведення підсумків заняття дослідження САУ, скоригованої послідовним коригуючим пристроєм.
Захист звітів про лабораторну роботу
3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА Підведення підсумків, відповіді на запитання, завдання на самостійну підготовку
Професор кафедри працівник В. І. ІЩЕНКО
(посада, військове звання, підпис, ініціали прізвище викладача)

Організаційно-методичні вказівки до проведення заняття

Перед виконанням лабораторної роботи необхідно уважно вивчити теоретичний матеріал до роботи, завдання на роботу.

Підготовленість студентів до лабораторної роботи перевіряється на колоквіумі. Непідготовлені студенти до виконання лабораторної роботи не допускаються.

Приступаючи до виконання роботи, необхідно перевірити, чи всі прилади, що вказані в описі роботи, є на робочому місці, наявність заземлення та початкове положення органів управління.Виконувати лабораторну роботу необхідно Заключна частина. Підведення підсумків заняття дотримуючись послідовності, вказаної в завданні на лабораторну роботу.

Кожний студент повинен мати окремий зошит (звіт), в якому він виконує теоретичні розрахунки, креслить схеми, записує результати вимірювань, будує графіки. Графічні роботи виконуються акуратно, з використанням креслярського приладдя відповідно до вимог ДСТУ.

Студенти, які не виконали лабораторну роботу, зобов’язані виконати її не пізніше, як через тиждень від дня проведення даної роботи.

Звіт про виконану роботу подається в день її проведення на занятті. Звіт повинен вміщувати:

1. Призначення та мету роботи.

2. Схеми САУ, що досліджуються.

3. Результати теоретичних розрахунків, вимірювань, графіки залежностей, що досліджувались.

4. Висновки та оцінку отриманих результатів (у висновках необхідно дати фізичне Заключна частина. Підведення підсумків заняття пояснення отриманих результатів).

5. За виконану роботу студент повинен відзвітуватись. При цьому він повинен подати звіт і уміти викласти методику проведення досліджень, дати фізичне тлумачення отриманих результатів і знати теоретичний матеріал з даної роботи.

При неправильному або неохайному оформленні звіт повертається для доопрацювання.

Студенти, які не відзвітувались за лабораторні роботи, до заліку з дисципліни не допускаються.

Правила техніки безпеки при роботі на ПЕОМ.

Перед вмиканням ПЕОМ перевірити:

наявність заземлення;

відсутність на робочому місті побічних предметів.

При експлуатації ПЕОМ забороняється:

проводити роботи, які пов’язані з рішенням задач таємного характеру;

підключати до ПЕОМ нештатні блоки і пристрої;

самовільно вносити Заключна частина. Підведення підсумків заняття зміни в склад, конструкцію, конфігурацію та розміщення ПЕОМ без узгодження з системним адміністратором;

працювати на ПЕОМ без дозволу;

знищувати, копіювати або проводити будь-які інші дії над програмами (файлами) інших користувачів без їх дозволу;

проводити перекомутацію з’єднувальних проводів при підключеній електроенергії;

при виникненні несправностей негайно вимкнути ПЕОМ та доповісти викладачу (інженеру).


documentalsbxgr.html
documentalsceqz.html
documentalscmbh.html
documentalsctlp.html
documentalsdavx.html
Документ Заключна частина. Підведення підсумків заняття